Blue Grey Red

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Autoplacemagazine.com แหล่งรวมข้อมูล ข่าวสาร ยานยนต์ ครบวงจร

.

AUTO NEWS : “โตโยต้า ถนนสีขาว” รับรางวัล “องค์กรเกียรติยศด้านความปลอดภัยทางถนน” บทพิสูจน์ความสำเร็จ ผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องกว่า 29 ปี

 

 

 

 

 

 

   บริษัท  โตโยต้า มอเตอร์  ประเทศไทย  จำกัดให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยบนท้องถนน ซึ่งถือเป็นหนึ่งในนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และได้ริเริ่มโครงการ โตโยต้า ถนนสีขาว ขึ้นในปี พ.ศ.2531 จวบจนปัจจุบันเป็นระยะเวลากว่า 29 ปี โดยเริ่มต้นโครงการด้วยการสร้างการรับรู้ให้แก่สังคมไทยผ่าน สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อรณรงค์ให้ตระหนักถึงความปลอดภัยทางถนน การให้ความรู้เรื่องการขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาล ตลอดจนการทำกิจกรรมเพื่อปลูกฝังการมีวินัยและน้ำใจบนท้องถนน อาทิ เมืองจราจรจำลอง  การสร้างถนนแห่งรอยยิ้ม และชุมชนขับขี่ปลอดภัย

   ปัจจุบัน โครงการโตโยต้า ถนนสีขาว ยังคงมุ่งมั่นสร้างแบบอย่างที่ดีในการขับขี่อย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มต้นจากการอบรมพนักงานภายในบริษัทและผู้แทนจำหน่าย ให้มีความรู้เรื่องการขับขี่ที่ถูกต้อง การสร้างถนนต้นแบบ รวมถึงการขยายการทำกิจกรรมสู่กลุ่มเยาวชนผ่านโครงการ Toyota Campus Challenge เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านการขับขี่ปลอดภัยให้กับเยาวชน

   ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานที่ผ่านมา บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เข้ารับรางวัล “ผลงานดีเด่นด้านความปลอดภัยทางถนนประเภทองค์กร (Prime Minister Road SafetyAward)” ซึ่งได้รับรางวัลครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2552และได้รับรางวัลดังกล่าวอย่างต่อเนื่องติดต่อกัน 4 ครั้ง ทำให้ในปี พ.ศ.2560 นี้ ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “องค์กรเกียรติยศด้านความปลอดภัยทางถนน (Prime Minister Road SafetyAward)”โดยมีโครงการที่ได้รับการพิจารณาจำนวนทั้งสิ้น 135โครงการ จาก 70องค์กร

   นับเป็นความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่โตโยต้า ได้รับการพิจารณาให้รับรางวัลเกียรติยศในครั้งนี้   ซึ่งถือได้ว่าเป็นการสร้างกำลังใจให้เราดำเนินนโยบายด้านความปลอดภัยภายใต้ โครงการถนนสีขาว โดยจะยังคงมุ่งมั่นปลูกฝังจิตสำนึกด้านความปลอดภัย ทั้งในด้านวินัยจราจรและความมีน้ำใจในการใช้รถใช้ถนน เพื่อสร้างให้เกิดคนขับที่ดี ตลอดจนบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้องถนนและรอยยิ้มของคนไทยอย่างยั่งยืน สมดังปณิธานในการดำเนินธุรกิจของเรา

“โตโยต้า ขับเคลื่อนความสุข”

รับจัดกิจกรรมการตลาด - ส่งเสริมการขาย จัดแรลลี่, ท่องเที่ยว, คาราวาน ฯลฯ โดยทีมงาน( มืออาชีพ )